hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez
 
A választott domain információi:
Domain név: (.hu végű)
Prioritásos igény: Új igény: Módosítás oka:
 
Az Igénylő cég (szervezet) vagy magánszemély adatai:
Igénylő teljes neve (magyarul):
Szervezet esetén angolul:
Irányítószám, település:
Utca, házszám:
Telefon: / Fax:
Az Igénylő azonosítója (személyi igazolvány száma, szervezetnél adószám):
Védjegy lajstromszáma (Ha védjegy alapján prioritásos az igény):
 
Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy:
Név:
E-mail cím:
Telefonszám, fax:
Irányítószám, település, utca, házszám:
 
Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy:

a.) a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelveket ismerem és betartom, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem a Nyilvántartót sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért
b.) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
c.) a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;
d.) a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott domain név, illetve annak használata más személy jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok. Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés céljából a cégjegyzék adatbázis és a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhető;
e.) hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek, és kijelentem, hogy ehhez az ott megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezem;
f.) tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követően a Regisztrátor szerzi be;
g.) kijelentem, hogy a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a Web Szerveren megtalálható rá vonatkozó eljárási szabályok alapján a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.
A domain név regisztráció teljes szabályzatát a http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html oldalon, illetve a Szolgáltató Domain Általános Szerződési Feltételeit a www.net23.hu oldalon elolvastam, tudomásul vettem.

 
 
kelt: Dunaújváros, 2022-05-23